Höstin je jer nöög tå

Hej! E je SÅndajin tan 27 September 2015 ida å man kan no lungt säg att höstin ha börja om man skådar på vädre speciellt fö e regnar å blåser mäst heila tidin elo bara ett åv di å tå brukar e var höst om e je tåli väder. Nå nöög va e int bara vädre ja tänkt på honje gangon utan Sååndom TV ha å börja fö hanje höstin elo ja vi börja tan 6 me direktsändning å 7 me repris å ha hinda me en sändning tel baket he å. Nog me he men som sagt vädre kan no va på topp å som e ha vuri nög igår å ida elo ja heilt på topp a e  ju int vuri men he ha vuri mytchi sol iallafall. Å na höstbilder finns på fotobloggin http://fotoblogg.fi/2015/langskarsfiskehamn-19-09-2015/ Å intressera åv na gamlan bilder så je adressin www.fotoblogg.fi Så mytchi anna har ja int å säg just nöög..   /Falkjtin

Böri var slut på November å snart Jul m.m

Hej! He ha som sagt gaji leeng sedan uppdatera na jer på bloggin å fotobloggin på www.falktjin.net så ha int hälder vort na gjort åt på nager månar… Men som allti så finns e förklaringar på allt å honje gangon så je förklaringen två saker. 1. Tidsbrist som beror på att i mitten på Augusti så börja ja föst på na som heijter föregångarna å sedan via he så for ja på arbetslivsträning ti iTronic å sku va tär 2 månar enligt han planin som ja hadd från börjane å he vela säg att he sku a vuri ti slute på oktober ja sku a vuri tär men he vort en veko kortan för fråån tan 20.10 så arbeijtar ja heiltid på e företag som heijter Botnia Marin å som tillverkar TARGA båtar -> www.targa.fi. 2. Je tå att ja har e jobb vilket betyder att ja heijm tidigast kring kl 15 på dagan å baket he så finns e int så mytchi tiid na meijer elo ja största probleme je hede att man inte je van me att arbeijt Läs mer

Augusti böri ta slut…

Hej! He je så nöög att he ha gaji ca 1 måna sedan blogga sist å jag har som regel att klarar man jort int åv å blogg minst 1 gang i månan så tå je e itn lönt att ha in blogg hälder å offtast klarar ja me no faktist undi hede sjölv så nöög je e dags. Om böri tär sluta sist så ha e vuri en deil skären på nytt tå å meijr skären komber e att kom å nöög ti hälgen… fö tå je e Villaavslutningen å tå ska man va i skären om man bara kan va he å he komber vi att kuna va så e var att va tär tå heila hälgen å har ni vägan förbi å veijt vann e je så komber ni iland eloså slår ni in signal föri så skådar vi na.. He om hälgen som komber.. Nö je e så att ja fö två veckor sedan börja på na som heijter karriärträning å tär hinda ja va i ca 1 å in halv veko å baket he feg Läs mer

Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark

Godag! E je såndajin tan 20 juli ida å en hälg halder på å ga mot slute å he ha int vuri vilken hälg som hälst hälder om vi säger på he viise utan e börja lungt i fridast me att feg bryydens mamm å syster på besök å sedan hämta ja faster miin från fammos som ja sku för ti bussi fö on hadd vuri heijm fråån Åland in nager dagar åså kom vi hiid en sväng å sedan så for vi mo stan tå å bussstation å tå vi närmaros så siir jag heje:   Så tå ha lömna åv faster så parkerar ja bilin åså gar ja ti LS bussin me hopp om att få träff idolerna men tyvärr enda ja hitta så va chaffissin deiras så ja tala na lete me han tå iställe å tå ja fråga vann ”Grabbarna är?” så säger an .. ”Dom är å äter just nu” så ja hälsa åt an å sag att sku kom på spelningen i Åminne ikväll å att an sku häls åt di. Tär va fösta Läs mer

He händer fö mytchi nöög så täföri var e blogg PAUS…

Hej! He händer så mytchi just nöög så jag välger att ta en blogg paus nöög på obestämd tiid…. Jag tror å hoppas på att ska ha tiid me att blogg på nytt mot såmarin men om int e synns na jer seinast början på Juni så får ni no räcken men att e var en länger paus…   Foto bloggin finns på http://fotoblogg.niklasfalk.fi nöög en stånd falktjin.net komber att funger åter naingang början på April om allt gar som tänkt.   /Falktjin

Villaavslutning m.m

Gokveeld! Siter just nöög på Röijnskäre å skrivar heje inlägge å je jer me bryyden <3 å vi ska va jer nöög heila hälgen å vi ska fiir Villaavslutnig/venetsiad så he så. He om he om sku ta na lete om va som ha händ sedan sist.. Ja ha ju i måndast börja arbeijt så ha klara åv in vecko tär å ställe ja arbeijtar på je Skolfotonorden å tär så arbeijtar ja me att jär skolkataloger. Nå he a vuri bra å fö he så a vi vuri ti fammo miin å ti mommos så en toppen vecko måst ja säg, å sååndom tv hadd ju möte å på måndas kveeldin så tiid va vi tå.   Sååndom Tv böri me sändningar tan 8.9 kl 18:30.   Ti sist så vill ja tack bryyden <3! /Falktjin

He ha hinda var juli nöög tå..

Gokveeld! e je tisdajin tan 3 juli nöög å je betyder att he ha gaji uvi halva år 2012 nöög tå tänk er he att hälften åv  heje ”nya” åre ha hinda ga reijj å nöög je e början på juli å tå händer e så mytchi att man nästan har så mytchi att jär att man int hindar tänk på allt man ska jär men iallafall så var mytchi skären nöög. Sedan tå så nöög på torsdajin alltså om 2 dagar var e åter skären tå å he i heila 4 härliga dagar å vi hoppas på bra väder jag å Susanna honje hälgen elo ja to-sö så he var lete meijr enn in vanlig hälg å baket he tidi tisdas måron bjer e åv på en 3 dagars reijso me S å ja avslöijjar int na var e var att far i heje skede ni får veijt he sedan tå e tär elo je på väg. Annos så seinat veckon så ha e händ både enda å andra ti-to händ e itn så mytchi speciellt men sedan fre-sö Läs mer

Messåmarin 2012 je uvi å he je snart juni å..

Hej! E je tan 25 juni nöög å he betyder att e je bara 5 dagar baket ida så je e juli å he betyder att halava såmarin ha gajin nöög tå ett som messåmarin je uvi men na mytchi ti såmar väder ha vi int hadd na enn fö utom lödajin å såndajin nöög honje hälgen tå e no va en heilt super bra messåmars hälg så he ska vi int ta å klag på annos så ha e int direkt händ na sedan blogga seinat vekon ha vort na fotograferas no en nager gangor å besök åv fammo å mommo å lete tåli å förståss en stor deil me <3 Susanna.. He om he sedan så sundomtv.fi uppdaters så hon sidon ligger ner ca 1 måna tel sku ja tro kan int säg na säkert men ska försök att få upp nya sidon ti början på augusti så att all kan bekant se me hon tärt sååndom tv kör igang me sändningar nåter tan 9 septermber kl 18:30.. Å ja jer på niklasfalk.net så komber e snart upp Läs mer

Meijr enn mitten på juni nö tå å e händer rätt mytchi

Hej! Nöög e vi på tan 17 juni å he betyder att åmmåros böri vekon som slutar me messåmarin så he gar no meirj å meijr mot messåmarin nöög kan man lungt säg.. Å sedan sist blogga så ha e händ om man tar e i storadrag att ha vuri ut fösta natten ti skären me bryyden å he vort toppen å ja väntar ti nästa gang e var att få far ut ti skären men bryyden ja okej e var uvi messåmmarin å enligt va ja veijt nöög men sedan om tar leenger fram så tå var e no na härliga hälgar på skären me bryyden så no ska hanje såmarin var ti na å enn no.. Meijr som ha händ så je na lete bild tagas å träffas åv föräldrar m.m å me fammo ti ögonläkar m.m så na ha no händ men int så mytchi sedan så ihälgen så händ e int na direkt på fridajin sedan lödajin va e lugnt på dajin ettmiddajin å början på kveeldin vort e me Golle <3 å sedan tå ut Läs mer

Vi je 5 dagar in på juni 2012 nö tå ..

Gokveeld! He je som sagt tisdajin tan 5 juni nöög tå å he ha gaji snart en veko in på juni heje åre nöög tå å he som ha hinda händ je  att ha vuri i skären å me bryyden dock int me bryyden i skären men he ska no kom snart he å ja låvar he… Annos så om tar he viktigast så seinat fridajin så vort e att föst kör na skräp från mommos å sedan baket he hämt heijm mamm å sedan ut mot skären å ja he vort att kör ut na verk tii skären så vort två varv köras me båtin… baket he tå na mat å i skären lömna vi tärt lödajin å tå tänkt föst ja å bryyden fa ut på kveeldin men tyvärr tyvärr säger ja bara… Nåja lödajin vort en lititn roadtrip ti vörå tå föst å sedan na smått kollas på stan å baket he heijm å mys me golle å koll film… såndajin så händ e int så värst mytchi fö he första så såvd man bort stordeil åv Läs mer

Böri va på slute åv maj 2012

Hej! E ji tan 29 maj ida å he betyder att endast 2 dagar na meijr baket ida så je e juni å ja  he betyder å he att såmarin no böri va jer om enn e int je så riktit varmt enn men he ha no faktist vuri na lete varman i hälgen så vetja e komber… Sedan sist så ha ja tå vuri på sååndom tv avslutning som ja skriva om seinast å ja he va riktit toppen bra mat tär om enn sjölv åt pizza men iallafall så komber no att ska far tiid na meijr i såmar tå nain gang… he va osdajin he händ på kveeldin torsdajin så händ e int direkt na va ti mommos på dajin å baket he händ e int na att tal om å sedan tå fridajin så händer e int direkt na på dajin int mot kveeldin så var e att fa mot Susannas å me hon spenderas heila hälgen å ja enda tärt åmmåros me hon enn… lödajin så var e att fa mot Närpes å tär komber Läs mer

Feg ju in ny cd på postin ida å

Gokveeld! Ja blogga men ja glömd ju bort en stor sak å he va att feg heijm honje cd-skiivon ida på postin He je ju tå alltså Lasse Stefanz nya cd  Rocky Mountains som ja talar om å ha lyssna på en nager låtar ska lyssen på rästen endera ikveeld elo ti hälgen na… He va bara he ja vela säg 😀 /Falktjin

He gar meijr å meijr mot såmarin nöög..

Hej! Nö je vi tå på onsda tan 23 maj å he betyder att he je bara ca 2 vekor åter på maj 2012 å baket he komber juni å tå måst e böri var na såmar om e tänker var na men får skååd e tå sedan baket e a vort juni m.m så ska ta å blick lete bakåt jer nöög tå å … Hälgen som ha vuri så tå va e skären friida ti löda å tär vort e att städ upp baket vintrin å lag i skick så kan böri va tär å he vort tå en natt på skären få miin deil millan frida å löda föräldran stanna enda ti såndajin men jag vela int he fö ja vela träff golle <3 på lödajin å far ut na lete å kör på lödajin å men he vort int na vidäre he int bara na åminne å na tåli na anna vort e int… såndajin tå sedan så vort e int direkt na föst sedan träff golle å tå e böri ga mot kveeld så far Läs mer

He var meijr å meijr på sjön m.m

Gokveeld! He je tosda kveeld å finland ha vånni uvi usa å klarar se vidäre ti hemma vm så he kan var medalj enn heje åre å … Nåja e va int he heje sku handel om utan e va meijr he att he ha gaji uvi en veko sedan blogga å ha hinda va ti skären 2 varv sedan he å ja  åmmåros var he skären på nytt å fösta natten i skären år 2012 så tå böri no skärisäsongen 2012 va igang å såmarin böri kom närman å närman… He som ha händ meijt så je att fridajin så vort e na kaffe jer å träff me miiin å bryydenas familjer å baket he ut ti laangskäre å skååd ett hu mytchi vaten e va i båtin baket he hadd regna nager dager  å ja en deil vatten va e no i båtin så först gangon vort he tå fö hanje säsongen tå å he komber me säkerheijt meijr. Sedan lödajin så vort e att far en vändo ti Närpes å fiir ”Morsda” om enn e vort en Läs mer

Ett säkert täcken på att e böri va såmarin..

Gokveeld! Nö je e tå som sagt onsdajin tan 9 maj å ida ha e händ bla he att jag a hadd bilin på service å att he ha vort att lägg ut båtin å årets första elo 2 första hu man vill fösta turer ut me båtin å ti skären å skååd in vändo å hu läget va tär å allt va no som tå lömna e  förr höstin så vintrin å no gaji bra int na missöden elo na så he bara att böri fix upp in fö en skärisäsong nöög tå.. Annos så i vekon a ja vuri på na intervjuver å tåli men int na som a ledd ti an jobb enn men he bara å vänt tärt e dycker upp na jobb tå å sedan så ha e vuri både sååndom tv filmning direkt sändning och möte å repris sändning så he ha händ mytchi nöög seianst dagan om man räknar fråån lödajin å ja lödas kveeldin vort e pleppo live! Välkommna till Mommos för andra gangon fö me men fösta fö bryyden miin å Läs mer

He e Maj nöög tå ..

Gokveeld! Nö je vi på torsda kveeld tan 3 maj så nager dagar inn på maj tå nöög reijj  å nästan hälg.. Honje vekon som böri ga mot hälg så ha innehaldi vappen å tå vort e att ta nain goudan  åså sedan 1-maj ut na på torge å ut å skååd på 1-maj bilparad å he hittar ni bilder på endera på miin facebook elo jer https://plus.google.com/photos/103467349318324905004/albums/5737592454341500561 så tär kan ni skååd på in runt 400 bilder tå så ta å njut… Rästen tå så ha e int direkt händ na .. a vuri heila vekon såje langt å heila hälgen föri me <3 Golle å ja nöög komber e att var en hälg nåter tå me hon <3 Susanna man Älskar 😉 He va allt fö nöög höres na meirj seinan… /Falktjin <3 Susanna For3ver 😉

En veko je uvi å en ny böri å he e vappen ida…

Hej! Ni komber att få ett lete annorlunda inlägg jer nöög förs så komber ja int alls direkt att ta upp na va som ha händ utan bara na kort så ska blogg på e lete anna sätt nöög om man säger som så… Men iallafall så seinast veko så a vuri me Golle <3 fråån tosdajin å frammåt å sedan så vi ha jort en heil deil bla vuri å teijji bilder enda ti sååndom å en da ti replot å Norra vallgrund å ja sååndom bildren komber ni att få jer på heijmsiidon rätt snart elo ja e komber att kom vinter/vår 2012 bilder så att e var lete meijr specifikt he tå å ja sedan så komber e na seinan no bildren fråån replot å norra vallgrund å men kanske int direkt men ni var hald utkick ett nya bilder tå om säger som så… Jer två bilder fråån sååndom.   /Falktjin

Sååndom TVs årsmöte 2012 je uvi…

Gokveeld! Sååndom tvs årsmöte 2012 je uvi å he vort en deil ändringar i styrelsen he som ändra så va om man böri fråån he högsta så va att Sven-olof skagersten vort ordförand å att michael borg vort sekreterar så mytchi anna gar ja int ut me jer på bloggin i heje skeede komber att uppdater på sundomtv.fi föst å på facebook m.m så baket nain veko kanske ja lägger upp heila nyvarande styrelsen jer på bloggin å så bara att vänt å skååd tå..   /Falktjin

In hälg e jer men vort int rikti som planera..

Hej! He je lödas förmidda nöög å siter jer å skrivar heje  å kan reijj nöög säg att allt int vort som planera men he som komber att var åv så je iallafall att va me golle å att träff hennas föräldrar å syster å sedan troligen ti sååndom å häls på fammo å på faster som a kumi heijm fråån Åland sist natt så tänkt passs på å far å häls på ti tå å sedan ut baket he så mytchi  anna veijt ja int.. He  såje langt rästen åv hälgen var e no bara att ta e lungt.. men ikveeld så ta å hör åv er om veijt na som händer elo vill ut elo na … /Falktjin <3 Susanna 😉

Torsdajin å snart je e hälg..

Gokveeld! E je torsdajin tan 19 april 2012 nöög å he böri dra ihop se mot hälgen nöög tå ja åmmåros böri hälgen å ja he komber att var en hälg me en heil deil om man säger som så men hon som komber att va me heila hälgen hejiter Susanna å hon je ju int nain minder enn miin härliga Bryyd <3 om ja säger e på he viise fö he je on å ha vuri nöög i uvi 18 månader å ja je kär som alldriförr å ja som sagt he me hon hälgen komber att spenderas men tå  + lete anna folk som ja int veijt alls vem all je men iallafall vänner å bekanta om man kan säg så å ja säkert meijr enn så om man tänker på lödajin….   He som ha händ sedan blogga sist så je att ha vuri me Golle en deil plus en stor deil sååndom å men entå meijr me <3. Lödaskveeldin börja me <3 Susanna sedan för hon ti Bacchus på na mat å na som di sku Läs mer

He je våren no nöög men entå snögare ida..

Hej! E je lödajin tan 14 April ida å våren je på gang men e gar sakta just nöög fö e je meijr vinter enn vår just nöög men lete snöög skadar vell int hanje tiidin iallafall men ha var no ti såmar heje åre å ska ni få skååd vänt bara nain måna så je e no upit vaten  å man kan far ti skären å böri va tär å ha e rolit tär å mytchi anna som höör såmarin tel.. Nåja he om he annos så en vekon ha vort ti hälg nöög åter tå å e je lödajin nöög tå å ikveeld var e att far ut å skååd va som skeer tå hoppas på att e händer na rolit iallafall ska träff na personer å kör Golle <3 lete så mytchi anna veijt ja int i heje skede men komber no hoppas ja bara  komber se ut föst så komber e no tå sedan… Nöög i veckon vort e 1 å e halft år ilag me  <3 Susanna Golle mett tå alltså 😉 å he fira vi Läs mer

E je fäädi pååska nöög tå :D

Gokveeld! He je pååskannindajins kveeld nöög så pååsk je uvi fö heje åre nöög tå 😛 Undi pååsk hälgen ha vi hinda me en heildeil allt fråån filmas ti festas om säger som så men tär i millan så ha vi å hinda me att ta e lungt å myys å att va på pååsk midda 😀 Om ska ta å skååd junom va som ha händ nöög så böri vi fråån  tosdajin å tå så händ e int så mytchi anna enn att va å handla in fö pååsk me Golle <3 Susanna å baket he ut en kort promenad ett na videkissor å sedan bara ta e lungt baket he tå å kolla na film m.m åså tå sedan to e slut tär tå. Fridajin tå sedan sö böri me att först ga ut å ga na lete sedan na mat å seinan på dajin tå så var e att far ti sååndom lärcenter å sååndom å sååndom skolas fest sal å  tär filmar vi en musikal som heijter Petrus å he to allt som allt lete på Läs mer

Påsktchen böri va jer nöög elo ja vi je på påsk vekon

Gokveeld ! Nöög je vi på onsdajin tan 4.4 alltså 4 April så Påsk hälgen böri baket åmmåros fö tå je e laangfridajin å ja baket he tå je e påsk i en nager dagar elo ja enda ti måndajin fö tisdajin je vanlig tisda tå nåter .. nåja he om he om sku ta ti he ja tänkt på nöög ställe tå.. Somsagt onsda ida å ja åmmåros händer e int direkt na på fridajin tå sedan så var e iallafall att far å film na musikal fö sååndom tv å baket he veijt ja int na men får ta he som e komber tå sedan å sedan lödajin så först händer e int så mytchi på dajin var e mat å baket he tå så ut å skåda om hittar nain påskbraso åså kanske hitt nain påsk fest baket he å vem veijt he tå men måst skåda hu e var me he tå å baket he så finns e int så mytchi meirj ja veijt så får ta å återkom na seinan tå…   Ha in bra Läs mer

Tå va e Månan som börja me skämt tå..

Hej! Nöög je e tå måndajin tan 2 April å ja våga int skriv na jer igår fö tå sku ju int nain åv er trodd på na åv he ja sag så täföri spara ja e tärt ikveeld iställe tå.. å ja kan säg som så att hanje månan börja me bla skämt å sååndom tv om man tar e såde kort å ja åtminstone sååndom tv komber e meirj åv enn hanje månan men skämten veijt ja int om e komber na meijr åv.. Nåja om tar slute på vekon å hälgen jer na lete kort nöög tå så kan ja säg att vekon sluta me lete goudan på friidajin åså sedan lödajin så vort e att fa ti Närpes å föst häls på Susannas fammo å faster å sedan heijm ti hennas föräldrar å trär träffa vi å syster å moster hennas å he va na förseinat kals tå om man säger som så å ja he vort en lycka tripp ti Närpes he tå å tedan starta vi na runt kl 21 å i Sååndom va Läs mer

Vi je på sista vekon i mars 2012 nö tå..

Hej! e je måndajin tan 26 mars 2012 å he betyder att e je sista vekon på mars heje åre å tå e vi 3 månar inn heje åre nöög tå nästan å.. Nåja he om he ska ta he lete upp va som ha händ nöög seinast hälgen tå å ja kan säg att slute på förr vekon händ e int direkt na att tal om å ja hälgen tå iställe så tå händ e na lete meirj men entå int så mytchi men fridajin vort e filmkveeld me <3 Golle å ja int så mytchi anna tå itn åså lödajin så föst på dajin ut å ga na lete me Golle <3 å baket he tå na lete lungt åså en säng ti fammos å baket he ut å koll om e händ na på byjjin men kan no säg att e va no rätt dött na smått händ e men for heijm å skååd na film na ca kl23 å ja tar e lungt rästen åv kveeldin/natten. Sedan tå e vi på såndajin å tå va e Läs mer

In hälg me bla Närpes å Sååndom TV men nö mitt i en ny veko..

Gokveeld! Je på onsdas kveeld nöög å ja gar meijr å meijr mot en hälg nåter e varv å ja om sku ta å koll upp lete va som ha händ såje langt tå å kanske lete va som komber att kom få skååda he tå…   Hälgen så som sagt så vort e in vändo ti Närpes på lödajin tå å he va no en bra vändo he å på maang viis nåja va tär ti na på kvelssiidon å baket he tå direkt ti sååndom å baket he na lete köras tå men e va bara na fjortisfest typ som dro na folk så tänkt att far å koll i stan tå å ja men int händ e na meijr tär hälder int.. så jag å golle <3 😉 Susanna  bestämber ås fö att fa heijm å ta en filmkveeld i ställe å he va no bra val he … så tacka veijt ja att ha in bryyd <3 Susanna ;). Nåja he om he sedan såndajin så vort e int så mytchi tå int na vendo ti Läs mer

Tå va vi på lödajin tan 17 mars 2012 tå..

Hej! Nöög je vi på förmiddajin lödajin tan 17 mars 2012 å ja kan säg som så att ida komber e säkert att händ både he ena å andra kan ja tro men gar int inn på he na närman nöög utan tar ha i kommand inlägg nain åv  närmast dagan. Tar  å blickar lete tibak nöög tå iställe… Veckon börja me att pösö sto på service i stenhaga å ja va tid å fixa tid ti service på måndajin å tisdajin så vort e fixa tå å he va na bränslefilter + slangar å sedan tisda måron na ca kl 10 ringer di å säger an je färdig att hämt så hämtar an tå me moster na bakit kl 11 å baket he å tank lete åså snabbt heijm å sedan ti mommos på kaffe baket he tå så vort e att far mot sååndom å sååndom tv tiid ja sku ti kl 13 å ja tär sku vi (läs jag) försök fix na problem som vi hadd me att bildin int va bra tå text-ruton snurra å ja Läs mer

Ny veko nö tå igår va e konsert i trefaldigheijts kyrkon..

Gokveeeld! He je månda kveeld nöög å he känns rätt bra baket en hälg som va allt anna enn bra å ja allt anna änn va som va planera så händ ju bla så vort e e missöde på lödajin så vort int na meijr köras me egen bil baket he utan baket he vort e köras me föräldranas å ja egen star på service enn men förhoppningsviis kör ja me han nain åv närmast dagan… Nåja he om he sedan så vort no lödaskveeldin heilt okej baket he vort na fest m.m så vort en heilt okej kveeld/natt å ja he måsta e ju var tå va heijm na kring kl 04 elo na åt he hålle.. såndajin tå sedan så vort vi bjudi på måt å he vort på amarillo he tå å seinan på kveeldin kl 19 så vort e Sanna nielsen + Sarah Nedergård konsert tå i kyrkon jer i vasa .. å ja kan säg he va slut på hälgen baket he…   Jer har ni en bild som jag ha teijji sjölv komber säkerligen Läs mer

En heil veko in på mars nöög tå kan man säg..

Hej! E je fridajin tan 9 mars nöög å vi je meijr enn en veko in på mars å he betyder att snart böri våren va jer men int riktit enn men snart no… böri få lete smått vår känslor no åv heje vädre som je nöög me plus grader m.m så he känns bra he 😉 Nåja vekon som ha vuri så ha e händ både he enda å andra bla så va e na me mommo åså va e sååndom tv möte å tär kom e fram en deil saker men ni kan läs he meirj jer så tar ja int upp he in gang tel tå int å ja om siir såde i stort så va e no e heilt okej vecko åså nöög je e frida kveeld å början på in hälg som slutar me Sanna nielsen konsert i vasa kl 19 på såndas kveeldin i trefeldigheijts kyrkon så å tär lär e var mytchi folk första konsertin kl 16 e slut såld sedan en tiid tibak men ti kl 19 borda e finns nain plats enn Läs mer

Sååndom TV E i Akutbehov åv na folk…

Hej! Sundom Lokal TV r.f je föreningen bakom Sååndom TV elo Sundom TV vilket som ”skakankanalin” kallas e å  iallafall i tidren å ja nöög je e no så att vi je i aktu behov åv meijr folk å ja fram fö allt yngerfolk som kan driv heje vidäre om nager år tå stordeil åv nyvarand komber att lägg åv elo åv annin orsak int je me na meijr.. Så e dö intressera elo ha fundera på att sku vela jär na fö lokal tv i sååndom så je e dags att jär he nöög å int om 10 år fö tå je e förseint å ja ha måst järas inom närmast åre annos så var e värr å värr å minder å minder som kan järas för att trygg en lokal tvs framtiid i sååndom. Nö ska all å ja meinar all som har na intresser åv lokal-tv att ta se en funderar uvi om he entå int sku va bra att ga me i hede sååndom tv gänge nöög fö he finns int bara ”gubbar” om säger så Läs mer