Sundoms Ungdoms Tv

Ja hej! Tänkt jer ta å säg att Stv Ungdom elo Sundom Ungdoms Tvs heijmsiido på http://www.ungdomstv.net bla förnyad design och logo m.m så allt siir mytchi fräschan ut nöög, + allt e finns nöög meirj på dialekt å standardsvensk.. Sedan så återkomber ja me meijr info seinan.. kontakt angåend ungdoms tv på info@ungdomstv.net /Falktjin

Je in i mars å allt gar frammåt..

Hej! E je en god stånd sedan e kom na jer på bloggin sist men e har siin förklaringar bla så arbeijter rätt aktivt me deils nya saandom.net å deil miin egen heijmsiido på http://falktjin.saandom.net å sedan nager minder viktiga siidor samt att skolan tar lete meijr tiid nöög å att satsar meijr på sååndom tv å ar saker så har no å jär men ska försök kom me minst ett blogginlägg i veckon framåt så ni veijt va som händer… Får nager vinterbilder fråån Sååndom jer: /Falktjin

Lete minder aktiv just nöög..

Hej! Ja som sagt ha vuri lete minder aktiv på bloggin på sistone å je he e ungefär e inlägg i veckon just nöög men ja skrivar så gott e finns tiid.. ja he finns no orsaker ti att ja int ha skriva na jer så bla fixar ja på ny version ti saandom.net men som sagt e tar no en good stånd enn innan ja kan släpp na slags test version men kanske ti april kan e böri kom na… Ja hede om he men nöög så lete bakåtblick m.m Ja seinast vecko a e vuri lete meijr skolarbeijt enn normalt men entå int na för mytchi…sedan så mot hälgen så friidajin rätt lungn sedan lödajin så vor e att fa ut å tå va e rätt mytchi.. nåja kanske int men entå råddas he va e å ja vejijt vissa vort fitti m.m men ja ska tal me ti persondren personligen å di ska få en ursäkt och å leteextra som ni komber var glad uvi :D… å ja ni som va me nämner inga namn men ni Läs mer

En vecko inn i februari..

Hej! E tå på annin veckon i februari heje åre… nåja int na skilna på he men hur som hälst så va en rätt bra hälg heje om enn ja va ut på friidajin å heijm på lödajin å lete ut på såndaskveeldin, nåja bra va e men nästa hälg var e no åter lödajin som ja e ut int friidajin händer så mytchi meijr på en löda enn e jär på en friida så.. sku e int a vuri fö att ja sku för folk ti konvent så sku e a vuri löda nöög å men nåja lete omväxling kan va bra… E tiisda åmmåros tå så var skola på kveeldin tå… å ja sedan lungt tärt på lööda… :p Annos vill int nain köp en ford mondeo för 800€  http://www.nettiauto.com/ford/mondeo/3026090 ? /Falktjin

Vekon e igang nöög tå..

Hej! E je tiisda kveeld nöög å åmmåros je e reijj onsda å ja int na lagt ti hälgen baket he så sku snart vela veijt om ja ska fa ut på friidajin elo om e var som normalt på lödajin ja far ut honje veckon å men hede komber int att var bestämt na föri tidigast på torsdajin hur ja jär… kan var friidajin så var e ju lete om växling… nåja annos så har kumi igang me uppbyggnad åv ny version ti saandom.net nöög men he betyder int att ni komber att sii na resultat enn på en good tiid gar no mot våren innan na komber att änder på saandom.net men så ni veijt så je e på gang… annos så sundom.nu komber var na heilt nytt ska änder på plandren nöög men innan ja får na på sundom.nu så tar e no läng… ska lag saandom.net först… sedan komber rästen… nåja he om tekniska sedan så böri kör ihop se me skolan na lete nöög å som e siir ut var meijr me he å ja Läs mer

Sånda 31.1..Sååndom Tv m.m

Hej! E je sånda ida tå å på sama gang sista januari 2010 å ja allt va som no passar inn på hanje dajin he som no kan nämnas så je att sååndom tv har extra önske repris sändning kl 18:30 me följand program länk så tiid ska ja tå ti en kl 18 å ja sedan så je honje veckon så gott som slut.. har vuri en innehålls riik vecko å hälg.. Ti he som kan tagas upp så je att har kört ingang Sååndom radio åter nöög å hoppas e ska vider utvecklas me tiidin böri lyssen nöög ti böri me så var heje no bra… ga ti http://radio.saandom.net å lyssen e onair ti kl 01 inatt.. Nåja hälgen vort riktit priima å me vissa undan tag åv vissa personer ja int veijt va e kom åt men nåja rätt händelse riik hälg no.. å ja feg no int direkt riktit tråkot nain gang va no ut å kör å på mäst heila tiind å na vändo ti abc å va e no vort… jetas å tåli som Läs mer

Allt gar int rikti som e ska nö så väntar på..

Hej! Ja som ni läsr i rubriken så je e in deil motgangar nöög deils me saandom.net å me sååndoms radio å allt anna som e kan ga dålitg me just nöög… he betyder att honje hälgen komber var en hälg med förändringar som komber att va å he betär hålle annos tvingas ja lägg ner sååndoms radio åter e varv å he vill ja int utan ska kör på i en måna nöög åt gangon å sedan så skådar hu leeng he gar.. men baket lete server strul igår så kör vi me endera en elo två servrar … server 1 e allti igang tå e j esändning server 2 e igang vissa ganggor… men ga in på http://radio.saandom.net å lyssen nöög.. ska boda snurr på enda fram ti sånda kveeld nö.. Nåja tär har ni en bra ursäkt vaför ja int komber ut na honje hälgen… sedan bara för att vill e sku få böri var såmarins så kombe jer nager bilder.. Bildren förklarar allt.. /Falktjin

Sååndoms Radio m.m

Hej! Har vuri lete extra mytchi att jär teijje dagan täföri ha ja int blogga så aktivt.. men nöög ska e kom e lite länger inlägg. Böri tå me att säg att sååndoms radio har börja sändningar fråån å me egentligen idag för igår var en kort test sändning på en nager tiimar å ida sänder vi ti kl 01 så ga inn på http://radio.saandom.net å lyss så hittar dö e blandning åv dansband,elvis å gamber å nya hitt låtar. Heje sköijts åv me falktjin ti 100% så takontakt med me om e je na problem.. vi halder på å sänder ändast millan kl 12 -01 åv han orsaktchin att e je så lite som lyssnar millna kl 01-12 på en vardag… sädan hälger kör vi fråån fida kl 12 – sånda kveeld kl 00. Nåja he om he sedan så Saandom.net e som sagt dålit uppdatera undi hanje kommand månadan … men komber starkan å betär enn förr sedan tå e lanseras en ny sido.. å ja e ska byggas upp så småning om en info siido om heila Läs mer

Varning : Folk lär är nain gang att int ga me i grupper…

Hej! Vill enn en gang ga ut men en varning om att int ga me i grupper som  Aktivera ”Senaste Besökare” klart direkt elo ar grupper som på na viis har na å jär me besökare elo att  kuna sii besökare på profilin… på facebook… Je ni me i nain liiknand grupp ga ur direkt… å je ni int me så ga fö faan int me hälder… Jer e två länkar att koll finns maang fleijr… http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.13819226 https://www.flashback.org/t792813 /Falktjin

Sista veckon i januari..

Ja Hej! E sista veckon i januari 2010 som böri ida tå… å tan sista alltså 31.1 kl 18:30 Sänder sååndom tv önske repriser me repris 2.2 kl 19 å ja tär to ja kort va som händer honje veckon… Nåja men tär imillan så ska e rymas me saandom.net,skola sååndom tv x 2 å ja säkert na anna å.. /Falktjin

Löda å en laang kveeld å natt framför…

Ja hej! Ida je e tå löda 23.1 å e je ungdomsdans i sålv å ja he e istortsätt enda ja veijt åv som e na som kan nämnas jer sedan jer e no na på gang i sååndom å men he je tåli saker ja int kan ga ut me jer på bloggin ettsom e je na som int je officielt utan e inom kompisar he får spriidas så täföri… sedan så var e no säkert na köras istan å sååndom ikveeld å om ja har fått rätt intryck åv ti som ja ha tala me… sedan så gar ja int ut me na meirj nöög… men status komber uppdateras på facebook undi kveeldin å ja kanske telome nain bild komber upp å på facebook.. Om ni vill me na undi kveeldin så funkar Telefonan å ja msn å facebook men säkrast je samtal elo sms /Falktjin

Hälgen böri ida..

Hej! Ida je e friida å he betyder att hälgen böri ida… för min deil så betyder hanje dajin att ja e heijm å säkert som förr friidajin så var e att ta nain sedan tå e var kveeldin, nöög så ska ja föst arbeijt lete meijr på en kommand version ti saandom.net som ja just ha börja på me så tar no leeng enn innan ni fåår sii na på saandom.net… kanske mot såmarin kan ja släpp hanje versionin he betyder att inga stora uppdateringar järs på saandom.net nöög… främst bara vad som hände å nyheijter uppdateras… men fölg me jer på hanje bloggin elo på Saandom.nets blogg hur e gar.. He om he sedan lödajin så på dajin händer e int så mytchi men sedan på eftermidda/kveeld så tå var e att far ti sååndom å var e no bjer i väg me allt folk som komber att va me me hanje lödajin… veijt att e je ungdomsdans i sålv men har bestämd me reijjj förr att bara skjutsar folk tiid na destu meijr var e int… å Läs mer

Blickar fram mot hälgen…

Hej! Ida ska ja jär en kort blick fram mot hälgen för att skåda hur mytchi som finns att jär honje hälgen å lete tåli… he ja veitj åv såje langt så je att na sååndomboar sku vela slipp på ungdomsdans ti solf å ja he ska ja fix tror ja… sedan så meijr sååndomboar fundra om di får va ut me me på lödaskveeldin å kör men he e na ja int kan garanter enn iallafall.. sedan så finns e anna folk som ex fråån gerby å solf å men tar lödajin som e komber sedan … elo ja no ska ja funder me nain no… /Falktjin

Reparation Ford Mondeo…

Hej! Idag så steijg ja upp ovanligttidigt (kl09:00) för att ja sku för bilin miin på repartion å sku va tär seinast kl 10:30 å nöög je kl 10:45 å ja e heijm reijj to ca 30 min hede att för bilin ti service för va tär ca 10:20 så… nåja nöög var fordin tå i så gott som topp skick åter tå…

Återuppbyggnad åv saandom.net…

Ja hej! Som sagt återuppbyggnadin åv saandom.net så je på gang heila tiidin å i heje läge så je saandom.net på dialket å på svenska upp ti så gott som 100% men entå så gar e frammåt me ar saker undi tiidin som ex så nöög je forume online på nytt på http://forum.sundom.nu he e allt som e upp ja å Saandom.nets Blogg på http://blogg.saandom.net rästen e endera int alls upp elo bara på börja en siido som berörs ti viss deil je ungdomstv.net som väntar på en uppdatering som ska var färdi men e drar tyvärr ut på tiidin me he… /Falktjin     webmaster@saandom.net / webmaster@sundom.nu

Hälgen e slut å he e ja å…

Jah hej! Hälgen e så gott som slut nöög tå e je sein såndas kveeld så ja kan utan att uvidriiv säg att he e jag å baket att ha på löda laga bort snöön å iis fråån ett tak å sedan ida vuri å laga bort snöög å fråån två (minde tak) så ha no minns sagt arbeijta hanje hälgen å tå haja hinda va ut me na folk å… …saandom.net feg minst tiid åv allt honje hälgen fast ja trodd e sku var mytchi gjort åt he men skiit i he finns no tiid för he sedan nain gang… Nåja en bra vecko ha e vuri börja skolan på nytt baket jul å nyåre på tisdajin å tå sedan heje nöög på hälgen… /Falktjin

Sånda å hälgen böri va slut..

Hej! E tå sånda ida å he ha vuri minst sagt enn händelseriik hälg heje å tå specielt lööda å såna ha e händ mytchi å ja hanje dajin e int slut enn så hindar no händ saker enn ida å som kan räckans ti honje hälgen… men he e ju iallfall sååndom tv kl 18:30 å ja bruk far tiid ti en ca 18 ja så e brukar betyd att ja int e annträffbar millan typ kl18:00 – ca 21  men sms så siir ja å ti besvaras na runt 21 tiidin… sedan så sååndom tv live på http://sundom.nu/stv.php elo direkt länk http://sundom.nu/stvlive.asx om int he råkar funk så ga ti www.sundom.tv å je e na ni funderar uvi hede sååndom tv live på internet så kontakt me på falktjin@saandom.net /Falktjin

Löda i arbetens täcken…

Jah hej E vort meijr arbeijt enn ja hadd planera hanje lödajin… e just heijm kumi fråån mommos å tär ha ja me papp laga nier snöön å iis åv tatche tå e hadd börja dropp in vatten i forstun… men nö åtminstone fö ståndin så je e tätt å int na vaten droppas men veijt ju int tå länger fram… Nåja hu som hälst så nöög väntar mat  sedan så var e arbeijt me saandom.net å sundom.nu… hoh årk int enns tänkt på vann hanje kveeldin/natten slutar… men säkerligen me na fitteri på saandom.net som ska löijsas… nåja ja ska böri me en status info siido snart så folk veijt vilka tjänster di kan använd å om na int funkar osv… men kan no säg att Dialket å svenska versionin åv saandom.net/sundom.nu jer upp så  gott som ti 100% men na smått e ner men ja arbeijtar på att få allt att funk ti 100% inom närmast dagan.. Sedan så sama som ja sa igår gälder ida å alltså inga samtal elo sms hälst… endast nödfall sms kan svaras… Läs mer

Början på en händelseriik hälg..

Hej! Ida böri tå en innehållsriik hälg å ja kort säger ja såje böri ida men na lete saandom.net å lete supas bakit å slutar på sånda kveeld me sååndom tv.. Tar ja e lete meijr nogrant så kan ja säg att på saandom.net siidon så ska innan hälgen je slut så ska dialekt siidon va upp ti 100% he e nästa fixa reijj men lete ska järas enn å ja sedan så svenska deilin så e upp men tär ska allt få se en litin junom gang så att allt funkar å siir bra ut… finska deilin så komber e om e komber att komm upp annos var han skuti på framtiidin å ja e lägs åt siidon… sedan så forume på http://forum.sundom.nu je upp så bara å regg de å skriv sedan så Saandom.nets portal å Fest siidon e ner å he komber på framtiidin he… å ja design uppdatering e igang he å men tar no minst en nager månar enn innan he je fixa… He om saandom.net nöög te lete ar saker… ida så var e Läs mer

Böri va igang på nytt nö..

Ja hej! Saandom.net så böri va igang på nytt nöög åtminstone på dialekt siidon böri e si riktit bra ut men tyvärr så måst ja meddel att finska versonin e ner fö tillfälle  men svenska ska boda ga att nås på http://sv.saandom.net sedan så som sagt allt e int rikti upp ti 100 men e fixax meijr å meijr varin da… å som sagt saandom.net å sundom.nu peijkar ti sama siido så båda adressan komber att funger fram uvi åtminstone nain måna om di var separera så komber he att skee undi såmarin elo mor höstin… Sedan så vill ja å tipps om Saandom.nets blogg som finns på http://blogg.saandom.net å http://blogg.sundom.nu /Falktjin

Webbundersökning… m.m

Hej! Ja om dö vill va me i en webbundersökning om sundom.fi å saandom.net så läs mett föregående innlägg så kan dö bidra me lete nyttig info… Nåja hur som hälst hede va ja just skriva så ta järna å va me i e så e var en bra statistik så kanske e komber att synnas på nain väl synlig plats jer i fram tiidin… sedan så saandom.net e fortfarand int ti 100 igang na enn  å ja he tar no läng enn innan allt je upp som förr… exempel saandom.nets portal komber int att kom upp på nytt na enn på en god stånd tå e ha vuri så lite annvändnign åv han på sista tiidin men allt fråån gamber saandom.nets portal finns spara så bilder å videor m.m komber att finns åter tå e sedan dycker upp på nytt om nain måna… Sedan så huvosiidon je upp men endast på dialekt… svenska å finska versionin komber sedan tå allt anna viktigt je upp så tar no lääg enn innan åtminstone finska je upp en högsvensk version kan va att bara lägg upp tå ja ha kolla att allt stämber men entå tiid tar e no.. å ja anngåend vaför vi ha skaffa sundom.nu så kan ja säg att e har att jär me framtids planer.. /Falktjin

Saandom.net vs sundom.fi

Hej! Tänkte här på bloggen ta upp en sådan sak att kolla dessa webbplatser lite extra.. Några frågor ni kan svara på anngående saandom.net och sundom.fi 1.vilken besöker du oftast? 2.Vilken gillar du mera (kommentera gärna varför) 3.Vilken är bättreuppdaterad? 4.Kommer du att besöka någon mera/mindre efter detta? 5. Kände du till att båda fans före du läste detta? Svara på dessa endera som en kommentar här på bloggen eller maila till falktjin@sundom.nu /Falktjin

Besiktning m.m

Goda .. Ida så ha ja tå alltså vuri å besikta bilin min alltså Ford mondeon å kan säg att an jeg junom utan na värr problem… na annmärkningar vort e men junom jeg an no så he va bra…meijr att jär ida så je skola millan 18-21 sedan så je e int na störr saker na meijr honje veckon baket he… /Falktjin

11.1 å månda…

Goda.. E je tå första heila veckon som böri på heje åre om man räknar i arbeijts veckor .. ti flesta börja skola på nytt ida men hög och lågstadier börja reijj på tosdajin förr veckon men yrkesskolor m.m böri idag som  första dag baket jul låve.. Nåja föör min deil så böri ja skolan första gangon heje åre på tisda kveeld kl18-21 å sedan 1 gang i veckon me undan tag för en nager vekor i mars elo når e va… He om he sedan så saandom.net funkar int ti 100 nöög  tå vi halder på å flyttar webbhotell… janå dialekt deilin funkar no så gott som allt på men högsvenska å finska versionin je ner en nager veckor tärt allt kring saandom.net je fixa å funkar ti 100…. annos så osäkert idagens läge om saandom.net å sundom.nu ska peijk ti sama aress elo om sundom.nu tarhand om Svenska,finska å engelska.. /Falktjin

Bloggin ha vuri ner nager dagar..

Hej! E åter upp nöög baket en nager dagar åv nertiid tyvärr veijt ja int va som ha vuri probleme men e nöög upp ti 100% på nytt å hoppas på att int bloggin komber att ga ner nain fleijr gang undi heje åre… Nåja he om problemen nöög ti he som ha händ medan ni int ha fått läs na jer… he som kan sägas je vell he att fridajin så va ja ti sååndom å träffa folk å vi körd i stan ,abc,träffa folk å sladda m.m sedan träffa na nytt folk å nain släkting å… sedan lödajin bare en lung hemma kveeld fö sku upp tidit på sånda å ja ida tå så ha ja vuri ti sååndom å filma revy å baket träffa en kort stånd na folk… nö siter ja tå jer å fixar me saandom.net å sundom.nu å funderar på kommand vecko… /Falktjin

Tisda å SunTvs Fösta repris 2010

Hej! E je ida tå alltså Tisda tan 5.1 å ikveeld kl 19 så sänder Sååndom Tv repris å sama tiid alltså kl 19 så je e å revy på Sååndom Uf intrede kostar 15€ /10€ undi 10år… Sedan så sååndom tv synns ju som sagt uvi heila världen å nöög fråån  å me hanje sändningen så je e möijligt att skåd seinast sändningen på sundom.tv undi Se SENASTE SÄNDNING.

Teknsik saandom.net

Hej! Saandom.net komber att va urbruk närmast tiidin å ja endast sundom.nu komber att funk som adress ti Sååndoms siido nöög närmast dagan å ja he innebär att e var tekniska problem som ska löijsas för att få allt att funk som e ska… Mail borda funk på falktjin@saandom.net men säkrast kan e va att skcik på falktjin@sundom.nu för han funkar säkert… Sedan så tå saandom.net böri funk på nytt så komber forume å Saandom.nets Portal att va urbruk en tiid å sedan så sama gälder å bilder.saandom.net… endast hovosiidon komber att funk så hald ut så komber e att kom att var som förr inom en snar framtiid men nöög  föst fixas he viktigast.. /Falktjin

Fösta såndajin 2010

Hej! E je fösta såndajin på heje åre å he betyder å att sååndom tv sänder för fösta gangon heje åre ikveeld kl 18:30 så tå ska ja tiid… programme hittar dö på http://www.sundom.nu/stvprog.php å live kan dö skåd på ås uvi internet på http://sundom.nu/stv.php na problem så ta kontakt på webmaster@sundom.nu /Falktjin

Saandom.net Flyttar…

Hej! Saandom.net komber att junom för en flytt fråån webbhotelle i åbo ti ett webbhotell i Västerås Sverige.. å he betyder in deil störningar på saandom.net… men allt funkar som förr bara att ga in på www.sundom.nu… så beklagar vad heje kan ställ tel me för problem för ni som besöker siidon/siidona… men allt komber att va som normal i mitten på februari… Så Ha en bra fortsättnign på 2010 nöög så ska jag jär mett bästa för att få flytta å fixa allt ti ny server närmast veckona… /Falktjin

Nytt år 2010

Hej! E va e nytt år nöög tå… å he je tå 2010 å ja va en bra kveeld igår tå vi va ut å på fester m.m å vissa va full ar va ennu fullan å nain va fitti å ja allt ter i millan så findist e på nyåre heje åre… så ja hoppas no all kan ta e lungt nöög ida å int je allt för dålig… Seda så miin blogg finns ju nö tå på http://admin.sundom.nu/blogg/ int blogg.falktjin.net som e va förr utan e je ny adress nöög å hopppas ni ska hitt hiid å… ti slut så God fortsättning på nya åre åså synes å höres vi na… En kort sak enn som ja vill tips om je att sååndom tv synns nöög å på  internet ga in på ex http://sandom.net/Sundomtv/ så kan ni skåda live… sedan så vi kör fösta sändningen 3.1 kl 18:30 alltså på  såndajin.. /Falktjin