Archive for the ‘Uncategorized’ Category

1 Maj 2016

Museum

1 Maj

1 Maj

Fösta gangon ti Skären i år

DSC_2123

Höstin je jer nöög tå

Hej!

E je SÅndajin tan 27 September 2015 ida å man kan no lungt säg att höstin ha börja om man skådar på vädre speciellt fö e regnar å blåser mäst heila tidin elo bara ett åv di å tå brukar e var höst om e je tåli väder.

Nå nöög va e int bara vädre ja tänkt på honje gangon utan Sååndom TV ha å börja fö hanje höstin elo ja vi börja tan 6 me direktsändning å 7 me repris å ha hinda me en sändning tel baket he å.

Nog me he men som sagt vädre kan no va på topp å som e ha vuri nög igår å ida elo ja heilt på topp a e  ju int vuri men he ha vuri mytchi sol iallafall.

Å na höstbilder finns på fotobloggin

Å intressera åv na gamlan bilder så je adressin www.fotoblogg.fi

Så mytchi anna har ja int å säg just nöög..

 

/Falkjtin

Bloggar int så aktivt just nö..

… Komber …Meijr.. Snart..

Bildsammanfattning Augusti – November 2014

IMG_6148 IMG_6183 IMG_6186 IMG_6278 IMG_6284 IMG_6565 IMG_6597 IMG_6689 IMG_6971 IMG_7054 IMG_7135 IMG_7198 IMG_7231 IMG_7237

Inlägget Bildsammanfattning Augusti – November 2014 dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg.

Source: New feed

Böri var slut på November å snart Jul m.m

Hej!

He ha som sagt gaji leeng sedan uppdatera na jer på bloggin å fotobloggin på www.falktjin.net så ha int hälder vort na gjort åt på nager månar…

Men som allti så finns e förklaringar på allt å honje gangon så je förklaringen två saker.

1. Tidsbrist som beror på att i mitten på Augusti så börja ja föst på na som heijter föregångarna å sedan via he så for ja på arbetslivsträning ti iTronic å sku va tär 2 månar enligt han planin som ja hadd från börjane å he vela säg att he sku a vuri ti slute på oktober ja sku a vuri tär men he vort en veko kortan för fråån tan 20.10 så arbeijtar ja heiltid på e företag som heijter Botnia Marin å som tillverkar TARGA båtar -> www.targa.fi.

2. Je tå att ja har e jobb vilket betyder att ja heijm tidigast kring kl 15 på dagan å baket he så finns e int så mytchi tiid na meijer elo ja största probleme je hede att man inte je van me att arbeijt så täföri tar e in stånd föri man komber in å får allt planera som man sku boda jär…

 

Så tide har ni en kort förklaring på va som ha händ.

 

Å vidäre så ha e ju å hinda me nager kalas e vor na jämt 60-år å 20-år på na ställ å en nager ar ha å fylld bla jag sjölv fylld tan 6.11 å na tåli så he ha no hinda händ in deil.

 

Ni komber få in kort bild sammanfattning i e nytt inlägg

 

Återkomber me meijr snart hoppas ja.

 

/Falktjin

Inlägget Böri var slut på November å snart Jul m.m dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg.

Source: New feed

Bloggin lete dåli uppdatera..

Hej!

Vi je på lödajin tan 22 november nöög å ja ha int skriva na jer sedan i augusti så he böri no va dax på nytt om ska ha hanje bloggin na meijr….

Komber att kom in uppdatering undi hälgen.

/Falktjin

Inlägget Bloggin lete dåli uppdatera.. dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg.

Source: New feed

Augusti böri ta slut…

Hej!

He je så nöög att he ha gaji ca 1 måna sedan blogga sist å jag har som regel att klarar man jort int åv å blogg minst 1 gang i månan så tå je e itn lönt att ha in blogg hälder å offtast klarar ja me no faktist undi hede sjölv så nöög je e dags.

Om böri tär sluta sist så ha e vuri en deil skären på nytt tå å meijr skären komber e att kom å nöög ti hälgen… fö tå je e Villaavslutningen å tå ska man va i skären om man bara kan va he å he komber vi att kuna va så e var att va tär tå heila hälgen å har ni vägan förbi å veijt vann e je så komber ni iland eloså slår ni in signal föri så skådar vi na..

He om hälgen som komber..

Nö je e så att ja fö två veckor sedan börja på na som heijter karriärträning å tär hinda ja va i ca 1 å in halv veko å baket he feg ja e erbjudand om att böri på arbetsprövning vär iTronic i Vasa å ja sagt å så ja to kontakt å på han vejin je e nöög tå å ida va ja tär fösta dajin å komber att va tär åtminstone i 1 måna så hoppas att e ska ga bra nöög tå så kanske e var 1 måna tel baket tå men måst skååd he nö ti böri me.

Inlägget Augusti böri ta slut… dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg.

Source: New feed

In härligan da på Sjöön 25.07.2014

IMG_3569 IMG_3570 IMG_3572 IMG_3600 IMG_3606 IMG_3621 IMG_3636 IMG_3655 IMG_3666 IMG_3700 IMG_3729 IMG_3730 IMG_3753 IMG_3773 IMG_3821 IMG_3823 IMG_3896 IMG_3924 IMG_3962 IMG_3965 IMG_3987 IMG_4006 IMG_4009 IMG_4013 IMG_4021 IMG_4024 IMG_4027 IMG_4028 IMG_4062 IMG_4063 IMG_4159 IMG_4168 IMG_4169 IMG_4173 IMG_4179 IMG_4180 IMG_4183 IMG_4194 IMG_4231 IMG_4234 IMG_4282 IMG_4285 IMG_4290 IMG_4300 IMG_4320 IMG_4322 IMG_4348 IMG_4352 IMG_4573 IMG_4665 IMG_4682 IMG_4683 IMG_4690 IMG_4693 IMG_4705 IMG_4707 IMG_4723 IMG_4750 IMG_4804 IMG_4822

Inlägget In härligan da på Sjöön 25.07.2014 dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg.

Source: New feed

Lasse Stefans i Åminne 18.07.2014

2014-07-18 13.21.12 IMG_0638 IMG_0640 IMG_0645 IMG_0652 IMG_0656 IMG_0662 IMG_0664 IMG_0669 IMG_0682 IMG_0683 IMG_0687 IMG_0691 IMG_0697 IMG_0701 IMG_0702 IMG_0703 IMG_0711 IMG_0714

Inlägget Lasse Stefans i Åminne 18.07.2014 dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg.

Source: New feed

Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark

Godag!

E je såndajin tan 20 juli ida å en hälg halder på å ga mot slute å he ha int vuri vilken hälg som hälst hälder om vi säger på he viise utan e börja lungt i fridast me att feg bryydens mamm å syster på besök å sedan hämta ja faster miin från fammos som ja sku för ti bussi fö on hadd vuri heijm fråån Åland in nager dagar åså kom vi hiid en sväng å sedan så for vi mo stan tå å bussstation å tå vi närmaros så siir jag heje:

2014-07-18 13.21.12

 

Så tå ha lömna åv faster så parkerar ja bilin åså gar ja ti LS bussin me hopp om att få träff idolerna men tyvärr enda ja hitta så va chaffissin deiras så ja tala na lete me han tå iställe å tå ja fråga vann ”Grabbarna är?” så säger an .. ”Dom är å äter just nu” så ja hälsa åt an å sag att sku kom på spelningen i Åminne ikväll å att an sku häls åt di.

Tär va fösta höjdpunktin på dajin om änn e va lete snopet att in bände va tär men hoppe å längtan ti kveeldin  i Åminne Folkpark vort ju no na lete störr tå man hadd sitt bussin på stan.

Nåja baket hede for ja no heijm tå tibak å tå hadd vi å fått besök åv fammo så he va meijr folk vär ås tå å ja he vort na kaff å tåli som hör tel.

Sedan tå vort e en stass vändo å baket vort e na grillas å sedan iväg på in förfest å sedan tå na baki kl 21 starta vi mot Åminne.

Å tär va vi tå tärt kveeldin va slut å lete tel kl va na runt kl 03 tå vi for mot Sååndom tibak å heijm me na folk åså vort e in vändo ti stan me na folk åså heijm sj ti na mot kl 04 tå.

Så mytchi anna har ja int å säg nöög .. men e komber e inlägg me na bilder fråån kveeldin jer strax..

/Falktjin

Inlägget Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg.

Source: New feed

He händer fö mytchi nöög så täföri var e blogg PAUS…

Hej!

He händer så mytchi just nöög så jag välger att ta en blogg paus nöög på obestämd tiid….

Jag tror å hoppas på att ska ha tiid me att blogg på nytt mot såmarin men om int e synns na jer seinast början på Juni så får ni no räcken men att e var en länger paus…

 

Foto bloggin finns på http://fotoblogg.niklasfalk.fi nöög en stånd falktjin.net komber att funger åter naingang början på April om allt gar som tänkt.

 

/Falktjin

Villaavslutning m.m

Gokveeld!

Siter just nöög på Röijnskäre å skrivar heje inlägge å je jer me bryyden <3 å vi ska va jer nöög heila hälgen å vi ska fiir Villaavslutnig/venetsiad så he så.

He om he om sku ta na lete om va som ha händ sedan sist..

Ja ha ju i måndast börja arbeijt så ha klara åv in vecko tär å ställe ja arbeijtar på je Skolfotonorden å tär så arbeijtar ja me att jär skolkataloger.

Nå he a vuri bra å fö he så a vi vuri ti fammo miin å ti mommos så en toppen vecko måst ja säg, å sååndom tv hadd ju möte å på måndas kveeldin så tiid va vi tå.

 

Sååndom Tv böri me sändningar tan 8.9 kl 18:30.

 

Ti sist så vill ja tack bryyden <3!

/Falktjin

Bloggin flytta ti niklas.sundomtv.fi

Bloggin finns på

http://niklas.sundomtv.fi

nöög en stånd .. medan ja bygger om heijmsiidon.

 

Fotobloggin finns på

http://fotoblogg.niklasfalk.net

 

He ha hinda var juli nöög tå..

Gokveeld!

e je tisdajin tan 3 juli nöög å je betyder att he ha gaji uvi halva år 2012 nöög tå tänk er he att hälften åv  heje ”nya” åre ha hinda ga reijj å nöög je e början på juli å tå händer e så mytchi att man nästan har så mytchi att jär att man int hindar tänk på allt man ska jär men iallafall så var mytchi skären nöög.

Sedan tå så nöög på torsdajin alltså om 2 dagar var e åter skären tå å he i heila 4 härliga dagar å vi hoppas på bra väder jag å Susanna honje hälgen elo ja to-sö så he var lete meijr enn in vanlig hälg å baket he tidi tisdas måron bjer e åv på en 3 dagars reijso me S å ja avslöijjar int na var e var att far i heje skede ni får veijt he sedan tå e tär elo je på väg.

Annos så seinat veckon så ha e händ både enda å andra ti-to händ e itn så mytchi speciellt men sedan fre-sö så vort en en heil hälg på skären me <3 å he vort no heilt bra om enn e sku a kuna va betär väder men iallafall så fridajin så kom tå kusin anna å hennas anton me ås ut ti skären å ti va ti kveeldin å ja baket he så va vi ömsand så gott som heila hälgen fö utom in stånd på löödas natten tå na folk kom å häls på ås baket laangskärs dansin.

He om va som komber händ å va som ha händ men nöög tar ja kveeld fö ida å återkomber i na skede kan int säg na enn når he var men inom ca 1 vecko ska e no boda var..

/Falktjin <3 Susanna

 

Messåmarin 2012 je uvi å he je snart juni å..

Hej!

E je tan 25 juni nöög å he betyder att e je bara 5 dagar baket ida så je e juli å he betyder att halava såmarin ha gajin nöög tå ett som messåmarin je uvi men na mytchi ti såmar väder ha vi int hadd na enn fö utom lödajin å såndajin nöög honje hälgen tå e no va en heilt super bra messåmars hälg så he ska vi int ta å klag på annos så ha e int direkt händ na sedan blogga seinat vekon ha vort na fotograferas no en nager gangor å besök åv fammo å mommo å lete tåli å förståss en stor deil me <3 Susanna..

He om he sedan så sundomtv.fi uppdaters så hon sidon ligger ner ca 1 måna tel sku ja tro kan int säg na säkert men ska försök att få upp nya sidon ti början på augusti så att all kan bekant se me hon tärt sååndom tv kör igang me sändningar nåter tan 9 septermber kl 18:30..

Å ja jer på niklasfalk.net så komber e snart upp åtminstone na messåmars bilder…

/Falktjin

Meijr enn mitten på juni nö tå å e händer rätt mytchi

Hej!
Nöög e vi på tan 17 juni å he betyder att åmmåros böri vekon som slutar me messåmarin så he gar no meirj å meijr mot messåmarin nöög kan man lungt säg..

Å sedan sist blogga så ha e händ om man tar e i storadrag att ha vuri ut fösta natten ti skären me bryyden å he vort toppen å ja väntar ti nästa gang e var att få far ut ti skären men bryyden ja okej e var uvi messåmmarin å enligt va ja veijt nöög men sedan om tar leenger fram så tå var e no na härliga hälgar på skären me bryyden så no ska hanje såmarin var ti na å enn no..

Meijr som ha händ så je na lete bild tagas å träffas åv föräldrar m.m å me fammo ti ögonläkar m.m så na ha no händ men int så mytchi sedan så ihälgen så händ e int na direkt på fridajin sedan lödajin va e lugnt på dajin ettmiddajin å början på kveeldin vort e me Golle <3 å sedan tå ut me na folk å na tåli å allt va no heilt bra fö utom en person som vort så dåli så måsta far heijm reijj föri kl 00 å ja sedan så händ e int så mytchi så ja for på na jet å sedan heijm… men tå feg ja hör i mårost att he hadd händ na tå ca 1 tiima baket ja for heijm läs jer  å ja ida ha ja int jort så mytchi tå ha fått hör meijr om hede som händ i natt men he e allt å nöög åmmåros böri ny veko å tå så var e säkert mommos på kveeldin å bakit he var e <3 Susanna tå nager dagar fram åt…

/Falktjin

Vi je 5 dagar in på juni 2012 nö tå ..

Gokveeld!

He je som sagt tisdajin tan 5 juni nöög tå å he ha gaji snart en veko in på juni heje åre nöög tå å he som ha hinda händ je  att ha vuri i skären å me bryyden dock int me bryyden i skären men he ska no kom snart he å ja låvar he…

Annos så om tar he viktigast så seinat fridajin så vort e att föst kör na skräp från mommos å sedan baket he hämt heijm mamm å sedan ut mot skären å ja he vort att kör ut na verk tii skären så vort två varv köras me båtin… baket he tå na mat å i skären lömna vi tärt lödajin å tå tänkt föst ja å bryyden fa ut på kveeldin men tyvärr tyvärr säger ja bara…

Nåja lödajin vort en lititn roadtrip ti vörå tå föst å sedan na smått kollas på stan å baket he heijm å mys me golle å koll film… såndajin så händ e int så värst mytchi fö he första så såvd man bort stordeil åv dajin å fö he andra så händ e int så mytchi men he vort e litit träningspass me bryyden å så mytchi anna vort e int na film på kveeldin å sedan va hälgen slut…

Igår månda så händ e int na anna enn att va ti mommos på kveeldin

å ida så ha e int direkt händ na att tal om.. återkomber na sneina i vekon elo ti nästa veko

/Falktjin <3 Susanna

Böri va på slute åv maj 2012

Hej!

E ji tan 29 maj ida å he betyder att endast 2 dagar na meijr baket ida så je e juni å ja  he betyder å he att såmarin no böri va jer om enn e int je så riktit varmt enn men he ha no faktist vuri na lete varman i hälgen så vetja e komber…

Sedan sist så ha ja tå vuri på sååndom tv avslutning som ja skriva om seinast å ja he va riktit toppen bra mat tär om enn sjölv åt pizza men iallafall så komber no att ska far tiid na meijr i såmar tå nain gang… he va osdajin he händ på kveeldin torsdajin så händ e int direkt na va ti mommos på dajin å baket he händ e int na att tal om å sedan tå fridajin så händer e int direkt na på dajin int mot kveeldin så var e att fa mot Susannas å me hon spenderas heila hälgen å ja enda tärt åmmåros me hon enn…

lödajin så var e att fa mot Närpes å tär komber heila hälgen att spenderas enda fråån löda da ti sein måndaskveeld e heijm strax föri kl 12 på natten å tå händer e int så mytchi..

Men i Närpes tå så vort e att bo(såv) elo va man ska säg å rästen dä vä Susannas föräldrar å ja ha va härlit å träffa na folk osv.. måndajin vort e tå 60-års firas åv Susannas papp å he börja lungt me bara nain einstaka men tå vort kveeldin så kan man kort säg ”all kom på sama gang” om man säger e kort å ja baket he lete kort tagas m.m å baket he att packihop å far mot Vasa å ja jer je vi nöög tå å he e reijj tisda kveeld så hälgen komber säkert fort på honje vekon..

He va allt kort va som ha händ na bilder komber säkert att dyck upp jer na seinan i vekon elo na så hald koll ett na tåli..

 

/Falkjtin

Feg ju in ny cd på postin ida å

Gokveeld!

Ja blogga men ja glömd ju bort en stor sak å he va att feg heijm honje cd-skiivon ida på postin

He je ju tå alltså Lasse Stefanz nya cd  Rocky Mountains som ja talar om å ha lyssna på en nager låtar ska lyssen på rästen endera ikveeld elo ti hälgen na…

He va bara he ja vela säg 😀

/Falktjin

He gar meijr å meijr mot såmarin nöög..

Hej!

Nö je vi tå på onsda tan 23 maj å he betyder att he je bara ca 2 vekor åter på maj 2012 å baket he komber juni å tå måst e böri var na såmar om e tänker var na men får skååd e tå sedan baket e a vort juni m.m så ska ta å blick lete bakåt jer nöög tå å …

Hälgen som ha vuri så tå va e skären friida ti löda å tär vort e att städ upp baket vintrin å lag i skick så kan böri va tär å he vort tå en natt på skären få miin deil millan frida å löda föräldran stanna enda ti såndajin men jag vela int he fö ja vela träff golle <3 på lödajin å far ut na lete å kör på lödajin å men he vort int na vidäre he int bara na åminne å na tåli na anna vort e int… såndajin tå sedan så vort e int direkt na föst sedan träff golle å tå e böri ga mot kveeld så far jag mot sååndom å sååndom tv å tär gar tå vårens sista direktsändning kl 18:30 på kveeldin å jag sköijter he mästa i teknikväg he je ljude som bjarne fixar men allt som har att jär me bild m.m så fixar jag å he jeg no heilt okej om enn he va annorlunda enn va e brukar va jag ha int kört na maang ”LIVE” sändningar me folk i studion jag men he e vell som di brukar säg att övning ger färdighet.. så he e vell hede att int va feg så int våg som e hänger på… Nå men sändningen åvklara å reprisin jeg i går kveeld så nöög har Sundom TV – Sundom Lokal – TV Sommaruppehåll ti början på september me sändningar…

Sedan tå baket he på såndajin så händ e int na anna som va na att tal om utan me <3 Susanna tå å ja tär slutar hon vekon..

Måndajin så var e föst att far å handel sedan far å ta na bilder ti sååndom å besök åv fammo miin å baket na mat å sedan händer e int na destu meijr att tal om slutar me na film skådas…

Tisdajin så händer e int direkt na hälder på stan na tiimar från måronin å sedan heijm å fix na mat m.m sedan så far Susanna ut på en träningsrundo å jag fixar me na heijmsiidor m.m å baket he tå så komber hon heijm å vi kollar na tv å fixar na varmasmårgosar å sedan var e natten tå så småning om å baket he tå så komber ju hanje dajin tå som halder på just nöög å he ha int händ na att nämn ida…

Ikveeld elo ja om ca 1 tiima å 30 min så böri ja dra me mot sååndom föst å sedan var e sammåkning ti Åminne för att tär ha avslutning för säsongen me sååndom tv.

/Falktjin

He var meijr å meijr på sjön m.m

Gokveeld!

He je tosda kveeld å finland ha vånni uvi usa å klarar se vidäre ti hemma vm så he kan var medalj enn heje åre å …

Nåja e va int he heje sku handel om utan e va meijr he att he ha gaji uvi en veko sedan blogga å ha hinda va ti skären 2 varv sedan he å ja  åmmåros var he skären på nytt å fösta natten i skären år 2012 så tå böri no skärisäsongen 2012 va igang å såmarin böri kom närman å närman…

He som ha händ meijt så je att fridajin så vort e na kaffe jer å träff me miiin å bryydenas familjer å baket he ut ti laangskäre å skååd ett hu mytchi vaten e va i båtin baket he hadd regna nager dager  å ja en deil vatten va e no i båtin så först gangon vort he tå fö hanje säsongen tå å he komber me säkerheijt meijr. Sedan lödajin så vort e att far en vändo ti Närpes å fiir ”Morsda” om enn e vort en da för tidit men he va bästa lösninge, sedan kveeldin vort e ut na lete å kör å baket he heijm å tär slutar han kveeldin.

Såndajin så va e morsda å he vort besök åv miin mommo sedan heijm ti me å mat tär å fammos baket å baket he heijm hiid ti golle <3 å tå vort e en ca 10 km promenad som avslutning på vekon å baket he va e slut tå på hälgen å vekon..

Rästen tå månda ti tosda nöög så vort e mommos på måndajin tisdajin vort e skären , onsdajin vort e å skären å ida torsdajin vort e sååndom å koll på na cykel tävling som jeg tär å he får ni meijr videor fråån på såndaijn i sååndom tv tror ja iallafall…

He om he tå får höras na meijr seinan ivekon elo nästa veko..

Tack all men speciellt tö Golle <3 Susanna

Röijnskäre 2012

Röijnskäre 2012

Röijnskäre 2012

Södraösterbottens Lansskapsstafett 2012 - Start Herrar Foto Niklas Falk

/Falktjin

Ett säkert täcken på att e böri va såmarin..

Gokveeld!

Nö je e tå som sagt onsdajin tan 9 maj å ida ha e händ bla he att jag a hadd bilin på service å att he ha vort att lägg ut båtin å årets första elo 2 första hu man vill fösta turer ut me båtin å ti skären å skååd in vändo å hu läget va tär å allt va no som tå lömna e  förr höstin så vintrin å no gaji bra int na missöden elo na så he bara att böri fix upp in fö en skärisäsong nöög tå..

Annos så i vekon a ja vuri på na intervjuver å tåli men int na som a ledd ti an jobb enn men he bara å vänt tärt e dycker upp na jobb tå å sedan så ha e vuri både sååndom tv filmning direkt sändning och möte å repris sändning så he ha händ mytchi nöög seianst dagan om man räknar fråån lödajin å ja lödas kveeldin vort e pleppo live! Välkommna till Mommos för andra gangon fö me men fösta fö bryyden miin å he va minnst lika sevärt honje gangon å så int skada e  att skååd e på nytt int bara he att man veta lete va som komber så he va int liika spännand andra gangon..

Så he om he tå å ja sedan så nöög je e onsda å fråån fridajin å heila hälgen så komber e att händ en heil deil bla morsdags firas…

Men en otrolit bra hälg å början på vekon me <3 Susanna

Jer får ni två bilder fråån skären ikveeld…

 

/Falktjin

 

He e Maj nöög tå ..

Gokveeld!

Nö je vi på torsda kveeld tan 3 maj så nager dagar inn på maj tå nöög reijj  å nästan hälg..

Honje vekon som böri ga mot hälg så ha innehaldi vappen å tå vort e att ta nain goudan  åså sedan 1-maj ut na på torge å ut å skååd på 1-maj bilparad å he hittar ni bilder på endera på miin facebook elo jer https://plus.google.com/photos/103467349318324905004/albums/5737592454341500561 så tär kan ni skååd på in runt 400 bilder tå så ta å njut…

Rästen tå så ha e int direkt händ na .. a vuri heila vekon såje langt å heila hälgen föri me <3 Golle å ja nöög komber e att var en hälg nåter tå me hon <3 Susanna man Älskar 😉

He va allt fö nöög höres na meirj seinan…

/Falktjin <3 Susanna For3ver 😉

En veko je uvi å en ny böri å he e vappen ida…

Hej!

Ni komber att få ett lete annorlunda inlägg jer nöög förs så komber ja int alls direkt att ta upp na va som ha händ utan bara na kort så ska blogg på e lete anna sätt nöög om man säger som så…

Men iallafall så seinast veko så a vuri me Golle <3 fråån tosdajin å frammåt å sedan så vi ha jort en heil deil bla vuri å teijji bilder enda ti sååndom å en da ti replot å Norra vallgrund å ja sååndom bildren komber ni att få jer på heijmsiidon rätt snart elo ja e komber att kom vinter/vår 2012 bilder så att e var lete meijr specifikt he tå å ja sedan så komber e na seinan no bildren fråån replot å norra vallgrund å men kanske int direkt men ni var hald utkick ett nya bilder tå om säger som så…

Jer två bilder fråån sååndom.

 

/Falktjin

Sååndom TVs årsmöte 2012 je uvi…

Gokveeld!

Sååndom tvs årsmöte 2012 je uvi å he vort en deil ändringar i styrelsen he som ändra så va om man böri fråån he högsta så va att Sven-olof skagersten vort ordförand å att michael borg vort sekreterar så mytchi anna gar ja int ut me jer på bloggin i heje skeede komber att uppdater på sundomtv.fi föst å på facebook m.m så baket nain veko kanske ja lägger upp heila nyvarande styrelsen jer på bloggin å så bara att vänt å skååd tå..

 

/Falktjin

In hälg e jer men vort int rikti som planera..

Hej!

He je lödas förmidda nöög å siter jer å skrivar heje  å kan reijj nöög säg att allt int vort som planera men he som komber att var åv så je iallafall att va me golle å att träff hennas föräldrar å syster å sedan troligen ti sååndom å häls på fammo å på faster som a kumi heijm fråån Åland sist natt så tänkt passs på å far å häls på ti tå å sedan ut baket he så mytchi  anna veijt ja int..

He  såje langt rästen åv hälgen var e no bara att ta e lungt.. men ikveeld så ta å hör åv er om veijt na som händer elo vill ut elo na …

/Falktjin <3 Susanna 😉

Torsdajin å snart je e hälg..

Gokveeld!

E je torsdajin tan 19 april 2012 nöög å he böri dra ihop se mot hälgen nöög tå ja åmmåros böri hälgen å ja he komber att var en hälg me en heil deil om man säger som så men hon som komber att va me heila hälgen hejiter Susanna å hon je ju int nain minder enn miin härliga Bryyd <3 om ja säger e på he viise fö he je on å ha vuri nöög i uvi 18 månader å ja je kär som alldriförr å ja som sagt he me hon hälgen komber att spenderas men tå  + lete anna folk som ja int veijt alls vem all je men iallafall vänner å bekanta om man kan säg så å ja säkert meijr enn så om man tänker på lödajin….

 

He som ha händ sedan blogga sist så je att ha vuri me Golle en deil plus en stor deil sååndom å men entå meijr me <3.

Lödaskveeldin börja me <3 Susanna sedan för hon ti Bacchus på na mat å na som di sku på fråån jobbe å baket he tå for ja sjölv ut å funder me na folk å sedan tå träff na folk m.m å nain tiima seinan för heijm Susanna å sedan tå ut sjölv ti ca kl 03 va on tå kom heijm å tå to ja e lungt å kolla vä datorin na smått å sedan såva…

Såndajin så händer e int na att tal om sedan mot kveeldin elo na ca kl 17 så far ja mot sååndom å sååndom tv för tär ska vi ha en direktsändning me heila 7 personer i såffon å ja ha jeg åt en deil tiid att fix allt i ordning å sedan tå så vort e sänding å första ca 45 min så filma ja bla å lete tåli men baket he to jag uvi sändningen å skött rästen ti slute på sändning å allt je no utan na problems… baket sändning va e bara att släckner å att skap skivo ti repris… Baket he så vort e int na meijr tå bara heijm ti Golle å sedan int na anna…

Måndajin å tisdajin händ e int direkt na onsdajin int hälder å ida så ha ja föst vuri ti mommos å sedan ut å teijji na bilder .. baket he int na å nöög je e kveeldin…

 

/Falktjin

 

He je våren no nöög men entå snögare ida..

Hej!

E je lödajin tan 14 April ida å våren je på gang men e gar sakta just nöög fö e je meijr vinter enn vår just nöög men lete snöög skadar vell int hanje tiidin iallafall men ha var no ti såmar heje åre å ska ni få skååd vänt bara nain måna så je e no upit vaten  å man kan far ti skären å böri va tär å ha e rolit tär å mytchi anna som höör såmarin tel..

Nåja he om he annos så en vekon ha vort ti hälg nöög åter tå å e je lödajin nöög tå å ikveeld var e att far ut å skååd va som skeer tå hoppas på att e händer na rolit iallafall ska träff na personer å kör Golle <3 lete så mytchi anna veijt ja int i heje skede men komber no hoppas ja bara  komber se ut föst så komber e no tå sedan…

Nöög i veckon vort e 1 å e halft år ilag me  <3 Susanna Golle mett tå alltså 😉 å he fira vi nu int så speciellt na mat å att va ilag så mytchi anna vort e int åså nain da bakit så he vort heilt bra no å nöög je e tå hälgen å ja allt rullar på som förr om int betär enn så beror på hu man siir på e he men iallafall så gar vi mot ljusantider heila tiidin å tå skären,såmarin,danser,folkparker m.m så heje ska no var na tel he å bara å vänt å skååd…

Tå säger ja bara ti sist att ring elo hör åv er på na viis om ni vill ut elo veijt na som händer elo vill hitt på na ni veijt hur ni kontaktar me

Falktjin <3 Susanna 😉 Golle

 

/Falktjin

E je fäädi pååska nöög tå :D

Gokveeld!

He je pååskannindajins kveeld nöög så pååsk je uvi fö heje åre nöög tå 😛

Undi pååsk hälgen ha vi hinda me en heildeil allt fråån filmas ti festas om säger som så men tär i millan så ha vi å hinda me att ta e lungt å myys å att va på pååsk midda 😀

Om ska ta å skååd junom va som ha händ nöög så böri vi fråån  tosdajin å tå så händ e int så mytchi anna enn att va å handla in fö pååsk me Golle <3 Susanna å baket he ut en kort promenad ett na videkissor å sedan bara ta e lungt baket he tå å kolla na film m.m åså tå sedan to e slut tär tå. Fridajin tå sedan sö böri me att först ga ut å ga na lete sedan na mat å seinan på dajin tå så var e att far ti sååndom lärcenter å sååndom å sååndom skolas fest sal å  tär filmar vi en musikal som heijter Petrus å he to allt som allt lete på en tiima tå å baket he for vi å to na lete bilder ut ti laangskäre å baket he heijm tå na tiimar å sedan ut å koll läget å ja he va rätt dött å for heijm ca kl 12 å baket he kolla vi lete film å sedan å såv.

Lödajin så böri lungt bara na kort promenad å seinan på pååskmidda heijm ti me å ja he va good mat me lax osv å vi vort mätt å sedan tå så kaffe å na tåli sedan tå heijm ti Golle <3 å ta e lungt i ca 1 tiima å baket he tå vort e ut gang mot sååndom å ja he va ju pååsklödajin så he måst ju händ mytchi tå å ja no kan man säg att e jort he å no.. föst börja e lungt på na lete förfest elo va man ska kall e men sedan tå vort e att far ti sleetona å tär hadd di en badtånno å tär va e no liivat å fest ti 1000 å ja he vort lete köras ti stan m.m tå men sedan na ca kl 23:45 elo na åt he hålle så tå vort e att far ti ABC på mat å ja tär vort e no in ståånd tå sedan så tala ja lete me Kusin menn å fundra på att far å koll ti en fest i stan elo ja lete utanför centrum i vikinga vä Mask å ja tär va e  no liivat å men int på sama sätt som på sleetona i sååndom men åv vissa orsaker vort e ganska kort besök åv hande festin å ja på väg fråån vikinga ti sååndom så tå bränd ja proppan på KEN (Bara på han) sedan så kom vi no ås ti sååndom å ja festin va sluut tär å all uvi 18 hadd furi på krog å vi träffa på ti som va undi elo på gränsin å int vela far…

Sedan tå så vort e lete köras i byjjin å för heijm en nager å sedan så sku e no a findist meijr men jag feg ”black out” om man säger som så så e vort att far heijm tå me <3 Golle å he va bäst fö annos sku ja ha bränd vem veijt hu mytchi proppar å ja sku int a vuri nain bra mänsiko att ha ti järas me så he vort bäst att far heijm om enn e sluta som e jort..

Nåja he om pååsk tå fö såndajin händ e int direkt na va bara heijm tå å to nain goudan å ja he allt om han dajin å ida mååndajin så ha e int händ så mytchi vuri ti mommos ida på dajin å ikveeld a vi vuri ut å kört na lete tå å ja så mytchi anan a e int händ nöög siter ja jer å skriiver heje å baket he så händer e knappast na mytchi anna …

Replotbro 9.4 2012 Foto Niklas Falk

Söderfjäälin Sååndom 9.4.2012 Foto Niklas Falk

 

 

/Falktjin 😉 Golle <3 Susanna 😉

 

Påsktchen böri va jer nöög elo ja vi je på påsk vekon

Gokveeld !

Nöög je vi på onsdajin tan 4.4 alltså 4 April så Påsk hälgen böri baket åmmåros fö tå je e laangfridajin å ja baket he tå je e påsk i en nager dagar elo ja enda ti måndajin fö tisdajin je vanlig tisda tå nåter .. nåja he om he om sku ta ti he ja tänkt på nöög ställe tå..

Somsagt onsda ida å ja åmmåros händer e int direkt na på fridajin tå sedan så var e iallafall att far å film na musikal fö sååndom tv å baket he veijt ja int na men får ta he som e komber tå sedan å sedan lödajin så först händer e int så mytchi på dajin var e mat å baket he tå så ut å skåda om hittar nain påskbraso åså kanske hitt nain påsk fest baket he å vem veijt he tå men måst skåda hu e var me he tå å baket he så finns e int så mytchi meirj ja veijt så får ta å återkom na seinan tå…

 

Ha in bra påsk hälg nöög så synns vi om vi synns annos önskar ja er Glad Påsk hanje vejin 😉

/Falktjin <3 Susanna 😉

Tå va e Månan som börja me skämt tå..

Hej!

Nöög je e tå måndajin tan 2 April å ja våga int skriv na jer igår fö tå sku ju int nain åv er trodd på na åv he ja sag så täföri spara ja e tärt ikveeld iställe tå.. å ja kan säg som så att hanje månan börja me bla skämt å sååndom tv om man tar e såde kort å ja åtminstone sååndom tv komber e meirj åv enn hanje månan men skämten veijt ja int om e komber na meijr åv..

Nåja om tar slute på vekon å hälgen jer na lete kort nöög tå så kan ja säg att vekon sluta me lete goudan på friidajin åså sedan lödajin så vort e att fa ti Närpes å föst häls på Susannas fammo å faster å sedan heijm ti hennas föräldrar å trär träffa vi å syster å moster hennas å he va na förseinat kals tå om man säger som så å ja he vort en lycka tripp ti Närpes he tå å tedan starta vi na runt kl 21 å i Sååndom va vi na ca 22:30 å ja he pga att e va så så dåligt väder tå int vela risker na… å ja baket he ut en ltin stånd  å sedan heijm å ta e lungt…

Såndajin tå så böri lungt … sedan var e att fa å häls på mommo å baket he så var e att far på en Sååndom tvs 1 April 2012 sändning som va en åv ti bäst man ha vuri me om ja kanske int på ti åren ja a vuri me men iallfall på heje åre å ja repris komber åmmåros kl 19:00 kolla meijr jer http://www.sundomtv.fi/ … sedan tå baket he så händ e int så mytchi for heijm å ta e lungt å koll Gladiatorerna å baket he va han kveeldin så gott som uvi tå…

Nö je e tå månda kveeld å ida ha ja träffa Golle <3 å vi va ut na lete i fin vädre / vår snöön å ja he va skönt.. sedan hon på jobb å baket he jag heijm å nöög ikveeld a ja vuri me mamm ti mommos  å ja nöög ska ja snart böri fa mot vcs å hämt upp 😉 Golle å sedan veijt ja int va som händer men en bra kveeld me Golle 😉 <3 Susanna 😉 kan ja garanter .

Vår/Vinter Bild Vasa 02.04.2012

Närpes 31.03.2012 "Kyrkstallar" Foto Niklas Falk

Sååndom Vår Bild Penika 28.03.2012

Hav in bra fortsättning på våren/vårvintrin nöög så höres vi na fram uvi…

 

/Falktjin

Ja har no endera svårt att bestämm me elo så böri e var våren

Hej!

Ja om ja int har svårt att bestämm me så måst e ju va vårkänslor som gär att ja ändrar på bloggin å heijmsiidon heila tiidin ha nämligen gjort e nåter nöög fast bara nain veko sedan ja jort e sist 😉

haha va ja feg tel e..

/Falktjin

Vi je på sista vekon i mars 2012 nö tå..

Hej!

e je måndajin tan 26 mars 2012 å he betyder att e je sista vekon på mars heje åre å tå e vi 3 månar inn heje åre nöög tå nästan å..

Nåja he om he ska ta he lete upp va som ha händ nöög seinast hälgen tå å ja kan säg att slute på förr vekon händ e int direkt na att tal om å ja hälgen tå iställe så tå händ e na lete meirj men entå int så mytchi men fridajin vort e filmkveeld me <3 Golle å ja int så mytchi anna tå itn åså lödajin så föst på dajin ut å ga na lete me Golle <3 å baket he tå na lete lungt åså en säng ti fammos å baket he ut å koll om e händ na på byjjin men kan no säg att e va no rätt dött na smått händ e men for heijm å skååd na film na ca kl23 å ja tar e lungt rästen åv kveeldin/natten.

Sedan tå e vi på såndajin å tå va e bara att ta e lungt å funder uvi va som komma skall å ja såndajin bara to e lungt kolla Gladiatorerna å na lete ut å ga men int direkt na anna att tal om tå int så va hälgen slut tå…

He vill ja enn säg ida å att he e ortligt skönt att ha en härlig bryyd å ja att man har e allternativ speciellt på hälgan att far heijm me hon å skååd film å ta e lungt häldran enn att va ut å bara kör på stan om e int händer na …

Tack fö att dö finns Susanna <3 Golle mett 😉

/Falktjin

In hälg me bla Närpes å Sååndom TV men nö mitt i en ny veko..

Gokveeld!

Je på onsdas kveeld nöög å ja gar meijr å meijr mot en hälg nåter e varv å ja om sku ta å koll upp lete va som ha händ såje langt tå å kanske lete va som komber att kom få skååda he tå…

 

Hälgen så som sagt så vort e in vändo ti Närpes på lödajin tå å he va no en bra vändo he å på maang viis nåja va tär ti na på kvelssiidon å baket he tå direkt ti sååndom å baket he na lete köras tå men e va bara na fjortisfest typ som dro na folk så tänkt att far å koll i stan tå å ja men int händ e na meijr tär hälder int.. så jag å golle <3 😉 Susanna  bestämber ås fö att fa heijm å ta en filmkveeld i ställe å he va no bra val he … så tacka veijt ja att ha in bryyd <3 Susanna ;).

Nåja he om he sedan såndajin så vort e int så mytchi tå int na vendo ti sååndom först å film na lete å sedan kveeldin så vort e sååndom tv tå å tär filma ja å bryyden tå 😉 hadd Mervento Vdn Patrik Holm i studion så vort ca 1 tiima me he tå först å sedan lete ar program å sändningen slut ca 20:30 å baket he tå heijm å ja he vort int så mytchi tå int å ja hälgen to slut tär tå 😉

Måndajin tå så händer e int direkt na bara tar e lungt typ å sedan på kveeldin vort e kolla Gladiatorerna å ja he typ allt ja säger om han dajin he å tär tar han slut å sedan var e tisdajin tå å ja Golle <3 far på jobb å jag heijm å sedan på kveeldin vort e sååndom tv repris å möte å sedan tå int na meijr tär å ja tå je vi på hanje dajin som e slut nöög å ida ha e int händ så mytchi anna enn att ha vuri å handla me moster å att a vuri ti mommos 😉

Såså å ja tar rästen åv vekon som e komber nöög 😉

 

Vill en sista gang tack Golle Susanna <3 fö spec hälgen men alla dagar å tiidin vi har ihop e så bra 😉

/Falktjin

 

Tå va vi på lödajin tan 17 mars 2012 tå..

Hej!

Nöög je vi på förmiddajin lödajin tan 17 mars 2012 å ja kan säg som så att ida komber e säkert att händ både he ena å andra kan ja tro men gar int inn på he na närman nöög utan tar ha i kommand inlägg nain åv  närmast dagan.

Tar  å blickar lete tibak nöög tå iställe… Veckon börja me att pösö sto på service i stenhaga å ja va tid å fixa tid ti service på måndajin å tisdajin så vort e fixa tå å he va na bränslefilter + slangar å sedan tisda måron na ca kl 10 ringer di å säger an je färdig att hämt så hämtar an tå me moster na bakit kl 11 å baket he å tank lete åså snabbt heijm å sedan ti mommos på kaffe baket he tå så vort e att far mot sååndom å sååndom tv tiid ja sku ti kl 13 å ja tär sku vi (läs jag) försök fix na problem som vi hadd me att bildin int va bra tå text-ruton snurra å ja baket ca 2 tiimars arbeijt så va he fixa tå å nöög snurrar allt på som förr enligt va ja veijt så he vort no fixa…

Sedan tå komber vi ti onsda kveeld å tå var e att fa ti bryyden 😉 å koll na film å sedan slutar han kveeldin tär…

Torsdajin så sku jag iväg ti sååndom tv tå först å plockihop greijjor fö filmning å sedan vort e att far ti vindkraftvertche å tär va e press info å invigning åv Wasawinds Mervento 3.6 – 118 vindturbin å va tär tå na tiimar å baket he tibak me kameror m.m ti studion å sedan tibak ti bryyden å ja tå sedan så for vi å handel na å baket he na mat å sedan int så mytchi anna.. hon for på jobb ti kl 21 å jag heijm tå han tiidin å sedan så händer e int na meijr han dajin tå.

Fridajin så händ  e int direkt na på dajin .. kveeldin var e att fa å handel me mamm å sedan heijm å bla jet na varmasmårgosar å att ta se nain goudan å ja han kveeldin slutar na ca 23 tiidin tå å ja ha va allt å nöög je e tå som sagt löda å kl je nästan 12 å jag böri va på väg mot bryyden å skåda va vi ska hitt på tå 😉

/ Falktjin 😉 <3 Susanna <3 😉

Sanna nielsen i vasa (Bilder)

Klick på länkin jer så siir ni bildren http://www.niklasfalk.net/bilder/sanna-nielsen-sarah-nedergard/

 

bildren a jag å bryden teijjji

Ny veko nö tå igår va e konsert i trefaldigheijts kyrkon..

Gokveeeld!

He je månda kveeld nöög å he känns rätt bra baket en hälg som va allt anna enn bra å ja allt anna änn va som va planera så händ ju bla så vort e e missöde på lödajin så vort int na meijr köras me egen bil baket he utan baket he vort e köras me föräldranas å ja egen star på service enn men förhoppningsviis kör ja me han nain åv närmast dagan…

Nåja he om he sedan så vort no lödaskveeldin heilt okej baket he vort na fest m.m så vort en heilt okej kveeld/natt å ja he måsta e ju var tå va heijm na kring kl 04 elo na åt he hålle.. såndajin tå sedan så vort vi bjudi på måt å he vort på amarillo he tå å seinan på kveeldin kl 19 så vort e Sanna nielsen + Sarah Nedergård konsert tå i kyrkon jer i vasa .. å ja kan säg he va slut på hälgen baket he…

Sanna Nielsen & Sarah Nedergård

 

Jer har ni en bild som jag ha teijji sjölv komber säkerligen att kom merij bilder fråån konsertin jer undi bilder endera enn ikveeld elo nain åv närmast dagan.

 

/Falktjin

En heil veko in på mars nöög tå kan man säg..

Hej!

E je fridajin tan 9 mars nöög å vi je meijr enn en veko in på mars å he betyder att snart böri våren va jer men int riktit enn men snart no… böri få lete smått vår känslor no åv heje vädre som je nöög me plus grader m.m så he känns bra he 😉

Nåja vekon som ha vuri så ha e händ både he enda å andra bla så va e na me mommo åså va e sååndom tv möte å tär kom e fram en deil saker men ni kan läs he meirj jer så tar ja int upp he in gang tel tå int å ja om siir såde i stort så va e no e heilt okej vecko åså nöög je e frida kveeld å början på in hälg som slutar me Sanna nielsen konsert i vasa kl 19 på såndas kveeldin i trefeldigheijts kyrkon så å tär lär e var mytchi folk första konsertin kl 16 e slut såld sedan en tiid tibak men ti kl 19 borda e finns nain plats enn men e böri no va så gott som fullt ti han å så säkert komber he att var e bra avslut he å fö hon e bra å sjung hon… å ja om nain int sku veijt vem hon je så koll meijr på http://sannanielsen.com 😉

Sedan så får tå ta å skååd va som händer hälgen nöög tå men frida kveeld komber e att var na filmskådas elo na me <3 Golle Susanna å rästen tar vi som e komber tå så ta å hör åv er om e händer na som ni veijt åv 😉

 

/ Falktjin <3 Susanna

Sååndom TV E i Akutbehov åv na folk…

Hej!

Sundom Lokal TV r.f je föreningen bakom Sååndom TV elo Sundom TV vilket som ”skakankanalin” kallas e å  iallafall i tidren å ja nöög je e no så att vi je i aktu behov åv meijr folk å ja fram fö allt yngerfolk som kan driv heje vidäre om nager år tå stordeil åv nyvarand komber att lägg åv elo åv annin orsak int je me na meijr..

Så e dö intressera elo ha fundera på att sku vela jär na fö lokal tv i sååndom så je e dags att jär he nöög å int om 10 år fö tå je e förseint å ja ha måst järas inom närmast åre annos så var e värr å värr å minder å minder som kan järas för att trygg en lokal tvs framtiid i sååndom.

Nö ska all å ja meinar all som har na intresser åv lokal-tv att ta se en funderar uvi om he entå int sku va bra att ga me i hede sååndom tv gänge nöög fö he finns int bara ”gubbar” om säger så utan finns no nain ungdom me å men åv all kategorier behövs  e meijr…

Som bäst så söker vi ett in ny Ordförand tå nyvarand ordförand je på väg bort ur styrelsen å sama je e me sekreterarin å så tiid bla behövs e folk men å ti att film,rediger,program,ideér å allt som har na nytta fö in lokal-tv

 

/Niklas Falk @ Sundom TV
niklas@sundomtv.fi
www.sundomtv.fi